Klinická studie

Klinická studie nazvaná “Antepartálnímožnosti prevence epiziotomie a ruptury hráze při porodu” vznikala v období od února 2014 do listopadu 2015 v Nemocnici Český Krumlov. Publikována byla v odborném časopise Česká gynekologie (2016, 81, č. 3). Cílem studie bylo zhodnotit efekt jednotlivých metod, používaných v těhotenství jako prevence poranění hráze, na výskyt porodního poranění u primipar2. Retrospektivní3 studii zpracovala a vyhodnotila MUDr. Pavla Bohatá. Studie je první svého druhu v České republice a co do počtu žen, používajících vaginální dilatační balonek (58) je, v porovnání s dostupnými zahraničními studiemi, druhá největší.

V  uvedeném období bylo 315 prvorodiček s  jednočetným těhotenstvím po vaginálním porodu pomocí dotazníku tázáno, zda v těhotenství používaly některou z metod prevence poranění perinea, a to buď  vaginální dilatační balonky (dále jen VDB), masáž hráze nebo přírodní metody – čaj z maliníku a lněné semínko. Za sledované období proběhlo 1277 porodů, z  nichž 1017 (80 %) bylo vedeno vaginálně a 260 (20 %) císařským řezem. Ze skupiny vaginálních porodů 422 (43 %) žen byly primipary (obr. 1). U těchto žen bylo provedeno 226 (51,1%) epiziotomií.

Aniball_klinicka_studie_schema

Data byla sbírána formou tištěných dotazníků, které dostávaly ženy po porodu na oddělení šestinedělí. Porodník tedy při porodu nevěděl, zda rodička nějakou metodu prevence používala a nemohlo tak být ovlivněno případné provedení či neprovedení epiziotomie. Vyplněný dotazník zpět vrátilo 315 rodiček . Průměrný věk rodičky byl 28 let a  hmotnost novorozence činila průměrně 3300 g. Ženy rodily v  průměru ve 40. gestačním týdnu.

Efekt metod byl hodnocen podle výskytu intaktní5 hráze, ruptury6 perinea a epiziotomie7 v jednotlivých skupinách proti skupině kontrolní, která žádnou z těchto metod nepoužívala. Sledoval se rozdíl ve výskytu spontánních8 a vaginálních operačních porodů v uvedených skupinách.

Z  celého souboru použilo 58 žen (18,4 %) VDB. Průměrná délka užívání VDB činila 27 dní a průměrná dosažená dilatace (obvod) byla 27 cm. K signifikantnímu9 snížení četnosti porodních poranění došlo v kategorii VDB, pokud žena dosáhla dilatace minimálně na obvod 24 cm. Čím větší dilatace se ženě podařilo dosáhnout, tím větší měla šanci porodit bez poranění.

Všechny studie zabývající se touto problematikou ukázaly, že u žen používajících před porodem vaginální dilatační balonek je jednoznačně menší výskyt poranění perinea při porodu. Dalším benefitem může být fakt, že ženy používající VDB již měly zkušenost s tlakem, který balonek vyvolává v  pochvě. Neměly proto strach, když stejný tlak vyvolala hlavička plodu, věděly, jak nejlépe tlačit a neměly obavy z průchodu hlavičky porodními cestami. Jako zajímavost lze zde uvést fakt, že matka nejtěžšího dítěte v souboru (4480 g) před porodem trénovala s dilatačním balonkem Aniball a porodila s intaktní hrází. 

Výsledky studie ukázaly, že používání VDB před porodem vede k signifikantně vyšší šanci na intaktní hráz při porodu. Prokázalo se i statisticky významné snížení počtu epiziotomií a vaginálních operačních porodů ve skupině žen používajících dilatační balonky. Používání VDB je výhodné nejen pro rodičky, ale mohlo by být benefitem i pro porodnice, kde by mohlo přinést nižší náklady (např. vakuumextraktor, šicí materiál, analgetika aj.).

Výsledky srovnání všech uvedených skupin s kontrolní skupinou ukázaly, že jakákoliv předporodní prevence poranění hráze při porodu je lepší než žádná, ale pouze používání vaginálních dilatačních balonků představuje pro rodičku jednoznačný benefit. Více o studii zde.

antepartální1 – předporodní
primipara2 – prvorodička
retrospektivní3– ohlížející se do minulosti; podávající obraz něčeho minulého
perineum4 – hráz (poševní)
intaktní5 – nedotčený
ruptura6 – trhlina, zlom; roztržení tkáně nebo orgánu zevním zásahem
epiziotomie7 – nástřih hráze těsně pod pochvou ve druhé fázi porodu
spontánní8 – samovolný
signifikantní9– příznačný, důležitý, významný