Prohlášení o zpracování osobních údajů_AffilBox

ÚVODNÍ INFORMACE

Správce osobních údajů:

Společnost RR Medical s.r.o., se sídlem Jihlavská 671/7, 664 41 Troubsko, IČ: 01999541, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 79982 (dále jen „Správce“ nebo „Společnost“)

Kontaktní údaje správce:

Adresa pro doručování: RR Medical s.r.o., Dlážděná 17a, Brno 641 00, adresa elektronické pošty aniball@aniball.cz, telefon +420 734 751 794.

PRÁVNÍ DŮVOD & ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a Společností nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.

Za účelem zasílání nabídky našich produktů a propagaci Společnosti formou obchodních sdělení je třeba Váš výslovně udělený souhlas.  Bližší informace o Vašich právech spojených s tímto právním důvodem zpracování, zejména právu na námitku a odvolání souhlasu, zde.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovávány jsou osobní údaje, které poskytnete při registraci, tedy: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.

V případě udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení je zpracováváno: jméno, příjmení a e-mailová adresa.

Webová stránka Společnosti užívá cookies. Bližší informace o jejich užití zde.

DALŠÍ PŘÍJEMCI

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů jsou:

  • zpracovatelé, kteří poskytují Správci serverové, webové, cloudové nebo IT služby;
  • externí účetní – EXXPEDICE s.r.o.;

DOBA UCHOVÁNÍ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedeného je zpracováváno pouze v případě, že je to nezbytné pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na Společnost vztahují.

Obchodní sdělení jsou zasílána po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 7 let. Poté Společnost požádá o udělení souhlasu opětovně.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených v GDPR máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

V případě podezření, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení GDPR, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.