Obchodní podmínky

1. KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO

Název: RR Medical s.r.o.
Sídlo: Jihlavská 7, 664 41 Troubsko
Provozovna: 664 41 Popůvky, Vintrovna 7, objekt 3T
Adresu provozovny uveďte v případě reklamce, odstoupení od smlouvy a korespondence.


IČ: 01999541

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 79982


E-mail: info@aniball.cz

Telefon: +420 734 751 794

2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující zasláním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Smluvní podmínky pro dodávku zboží nabízeném prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito smluvními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží. Prodávající zpřístupňuje návod k použití v elektronické podobě před uzavřením smlouvy. Návod ke stažení zdravotnického prostředku Aniball zde a Aniball Inco zde.

Podmínky a vztahy neuvedené v těchto obchodních podmínkách se řídí právním řádem České republiky.

3. OBJEDNÁNÍ A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Každá objednávka bude ihned po odeslání potvrzena formou emailové zprávy. Ta bude zaslána na emailovou adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce a bude obsahovat tyto informace: údaje o zákazníkovi, dodací adresu, počet kusů objednaného zboží. Toto potvrzení posílá server automaticky.

 

Pokud je zboží fyzicky skladem, prodejce  zboží expeduje nejpozději do 3 pracovních dnů. V případě, že zboží není skladem, prodejce kontaktuje zákazníka a to emailem, nebo telefonicky o nejbližším možném termínu dodání zboží.

 

Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

4. DOPRAVNÉ A BALNÉ

Dopravné činí 70 Kč (Geis), 50 Kč (Zásilkovna). Nyní akce do 31. 8. 2019 DOPRAVA ZDARMA při objednávce nad 999 Kč. Dobírka u zvolené dopravy je 20 Kč, platba kartou zdarma. Balné je v našem obchodě zdarma.

5. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či emailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, email a popis objednaného zboží.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

dle§ 1829 odst. 1 občanského zákoníku


Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího, společnost RR Medical s.r.o. se sídlem v Troubsku, Jihlavská 671/7, PSČ 664 41, IČ: 01999541, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 79982, na adresu RR Medical s.r.o., Vintrovna 7, 664 41 Popůvky, nebo email: info@aniball.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem).  Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Můžete využít formulář pro odstoupení od smlouvy zde.


Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce.


Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, v původním (hygienickém) obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.


Kupující nemůže v souladu s § 1837 písm. g) občanského zákoníku odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.


Tato zákonná výjimka platí v případě, kdy k podmínce uzavřeného obalu dále přistupuje okolnost, že zboží není možné vrátit po jeho vynětí z obalu z hygienických důvodů. Zboží v tzv. hygienickém obalu nelze vrátit nikoliv z důvodu, že bylo pouze vybaleno a mohlo či došlo k jeho použití, ale musí pro to existovat skutečné hygienické důvody nebo důvody ochrany zdraví. Aniball je zdravotnický prostředek, který si žena zavádí do vagíny. Z hygienických důvodů a důvodů ochrany zdraví tuto výjimku ze zákona splňuje. Při vynětí z obalu z hygienických důvodů nelze Aniball vrátit.


Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu škody.

7. REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží i jako záruční list. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi prodejním dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný záruční list, je povinen podat ihned (nejpozději však do 3 dnů) písemně zprávu adresovanou naší společnosti. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší společnosti.   Záruka se nevztahuje na:
  1. vady vzniklé běžným používáním
  2. nesprávným použitím výrobku
  3. nesprávným skladováním
  4. výrobky po datu spotřeby
Postup při reklamaci:
  1. Informujte nás o reklamaci telefonicky, emailem, či písemně. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu.
  2. Zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
  3. Do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu. Vzor reklamace ke stažení zde.
  4. Doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě.
  5. Při reklamaci je nutné předložit daňový doklad vystavený na jméno totožné se jménem osoby, která výrobek reklamuje. Pokud se zjistí, že výrobek používalo více osob a to nevhodným způsobem (např. s použitím oleje), reklamace nebude uznána.
Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů zákazníka nebo jakéhokoli jiného uživatele webové stránky, vč. podmínek pro zasílání obchodních sdělení, se řídí pravidly uvedenými v Prohlášení o zpracování osobních údajů. Aktuální znění je k dispozici zde.

9. ŘEŠENÍ SPORŮ

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

 

K řešení sporů s internetovými prodejci mohou spotřebitelé využívat elektronickou platformu ODR. Platforma ODR funguje ve všech úředních jazycích Evropské unie, pro české spotřebitele tedy rovněž v češtině, a to i pro řešení sporů se zahraničními obchodníky. Spotřebitel vyplní elektronický formulář na webu http://ec.europa.eu/odr, popíše případ ze svého pohledu, přiloží relevantní dokumenty a odešle.

 

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění vykonává Česká obchodní inspekce.

PRODEJ VSTUPENEK


1. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti RR Medical s.r.o., se sídlem

Jihlavská 7, 664 41 Troubsko, IČO: 01999541, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 79982 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s

ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy

(dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“)

prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím

provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.aniball-vstupenky.cz (dále jen

„webová stránka“).

2. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a

kupujícího při prodeji vstupenek na jakékoliv kulturní, společenské, sportovní či jiné akce (dále jen

„Akce“) prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na webové stránce.

3. Kontaktovat prodejce znamená kontaktovat oprávněnou osobu telefonicky na její konkrétní

telefonní číslo či e‐mail, je‐li známo, nebo na obecný telefon či e‐mail, uvedený v sekci Kontakty na

webové stránce.

4. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a

prodejcem a kupující nákupem vstupenek současně stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami

seznámil a že bere výslovně na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou součástí smluvního ujednání

mezi ním a prodejcem.


2. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek prodejce dodat kupujícímu vstupenky na jím zvolenou Akci, a to

v množství požadovaném kupujícím a závazek kupujícího uhradit vstupné za vstupenky.

2. Kupní smlouva je uzavřena zaplacením vstupného ze strany kupujícího.

3. Prodejce se zavazuje dodat kupujícímu vstupenky bez zbytečného odkladu po zaplacení vstupného,

s tím, že v případě nákupu přes internet budou vstupenky dodány v elektronické podobě na e‐mail

zadaný kupujícím. Kupující nemá nárok na dodání vstupenek dříve, než bude uhrazena cena za

vstupenku na Akci v plné výši na bankovní účet prodávajícího.

4. Doručením vstupenek kupujícímu ze strany prodejce jsou veškeré závazky prodejce vyplývající

z kupní smlouvy splněny.

5. Vstupenky nejsou zasílány poštou, a to ani na dobírku.


3. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k Akci, na níž jsou vstupenky

zakoupeny

1. Prodávající je pořadatelem jednotlivých Akcí, na které jsou vstupenky prodávány. Nákupem

vstupenky na Akci vzniká právní vztah mezi kupujícím a prodávajícím jako pořadatelem této Akce.

Prodávající nese odpovědnost za plnění povinností pořadatele akce, které vyplývají ze smluvního

vztahu mezi kupujícím a prodávajícím jako pořadatelem Akce.

2. Kupující se nákupem vstupenky zavazuje dodržovat pravidla stanovená prodávajícím jako

pořadatelem Akce. Dále se kupující nákupem vstupenky zavazuje podrobit se provoznímu a

návštěvnímu řádu místa konání Akce.

3. Prodávajícímu jako pořadateli každé Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a

místa konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo prodávajícího jako pořadatele na

vědomí.


4. Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo webovou stránku prodávající neodpovídá.


5. Odstoupení od smlouvy

1. V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím

odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez

udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je

podnikatelem, tedy v tomto případě pořadatelem Akce, poskytováno v určeném termínu.


6. Reklamační řád

1. Veškeré reklamace vstupenek zakoupených prostřednictvím webových stránek se řídí těmito

obchodními podmínkami a reklamačním řádem uvedeným v tomto článku VI.

2. Kupující má nárok na vrácení vstupného za vstupenku pouze v níže uvedených případech a za níže

uvedených podmínek.

3. Kupující nemá nárok na výměnu vstupenky. V případě poškození, zničení, ztráty, odcizení či jiného

znehodnocení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a kupujícímu nebude poskytnuta

náhrada.

4. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude kupujícímu doručena vstupenka

z důvodů spočívajících na straně kupujícího, zejména pak z důvodů, že nebude možné vstupenku

kupujícímu doručit na kupujícím zadaný e‐mail (např. přeplněná schránka, spam filtr atp.).

5. V případě, že kupující neobdržel vstupenku nejpozději do 2 hodin po plném uhrazení vstupného, tj.

připsání plné prodejní ceny vstupenky na účet prodávajícího, je povinen neprodleně, nejpozději však

do 48 hodin ode dne uplynutí výše uvedené lhůty k doručení vstupenky, kontaktovat prodejce a

oznámit mu, že neobdržel uhrazenou vstupenku. Pro tyto účely je kupující povinen sdělit prodejci

jméno a e‐mail, které uvedl jako kontaktní, resp. identifikační údaje při nákupu vstupenky. V případě,

že prodejce zjistí, že vstupenka skutečně nebyla kupujícímu doručena a nepůjde o případ uvedený v

předchozím odstavci 4 tohoto reklamačního řádu a zároveň kupující oznámil prodejci, že mu

vstupenka nebyla doručena ve výše uvedené lhůtě a výše uvedeným způsobem, bude dále

postupováno způsobem uvedeným níže v tomto odst. 5.

a) Prodejce se zavazuje nejpozději do 24 hodin, nejdéle však 1 hodinu před konáním Akce, zaslat

kupujícímu znovu vstupenku na kupujícím zadaný e‐mail,

b) V případě, že již došlo ke konání Akce, zavazuje se prodejce vrátit kupujícímu uhrazené vstupné, a

to nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím.

6. V případě, že ze strany prodávajícího jako pořadatele dojde k úplnému zrušení Akce, bude kupující,

který prodávajícímu poskytl svůj kontakt (e‐mail, telefon, poštovní adresa, fax apod.),

prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. Prodávající neodpovídá

kupujícímu za to, že jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud

kupující obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.

7. Dojde‐li ze strany prodávajícího jako pořadatele k úplnému zrušení Akce, bude prodávající vracet

níže popsaným způsobem vstupné v plném rozsahu.

8. V případě, že budou splněny podmínky pro vrácení vstupného dle odstavce 7 tohoto reklamačního

řádu, bude vstupné kupujícímu vráceno prostřednictvím platební karty, kterou byla provedena

úhrada vstupného, a v případě platby bankovním převodem na bankovní účet, z něhož bylo vstupné

zasláno. K vrácení plné ceny vstupného uhrazeného kupujícím dojde nejpozději do 14 dnů ode dne,

kdy došlo ke zrušení Akce.


7. Ochrana osobních údajů při prodeji

1. Prodávající během prodeje shromažďuje a uchovává osobní údaje, které mu dobrovolně při

nákupu vstupenky poskytne kupující. Tyto osobní údaje prodávající shromažďuje a uchovává pouze

v rozsahu nezbytném pro prodej vstupenek. Prodávající údaje shromažďuje a uchovává

prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti, k němuž má

přístup omezený okruh osob pověřených zpracováváním osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny

v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Prodávající se zavazuje osobní údaje shromažďovat a uchovávat jen po dobu nezbytně nutnou k

vypořádání všech práv a povinností mezi kupujícím a prodávajícím vyplývajících z nákupu vstupenky

prostřednictvím webové stránky. Prodávající je oprávněn pověřit v souladu s tímto zákonem

zpracováním osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele.

2. Prodávající během prodeje zpracovává osobní údaje pouze pro následující účely:

a) Za účelem doručení vstupenky kupujícímu, zasílání informací o změnách u Akcí či vstupenek a

umožnění vstupu kupujícího na Akci;

b) Za účelem identifikace kupujícího v případě vyřizování reklamací dle reklamačního řádu

uvedeného v těchto podmínkách;

c) Za účelem plnění zákonných povinností prodávajícího.

3. Poskytnutím osobních údajů prodávajícímu, resp. nákupem vstupenky dává kupující souhlas se

zpracováním osobních údajů výše uvedeným způsobem.

4. Prodávající nezpracovává osobní údaje pro marketingové účely.

5. V případě chybně zadaných údajů (např. překlep ve jméně či telefonním čísle) má kupující

povinnost kontaktovat prodávajícího.

6. Prodávající osobní údaje uchovává po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 3 měsíců, a

následně osobní údaje maže. V případě, že si kupující přeje informace smazat dříve, může

kontaktovat prodávajícího a zažádat o smazání svých údajů.

7. Prodávající může využít kontaktní údaje kupujícího k zasílání obchodních sdělení prodávajícího

v případě, že o zasílání těchto sdělení kupující výslovně zažádá.


8. Závěrečná ustanovení

1. Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu

neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto obchodních

podmínek a reklamačního řádu, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.

2. Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky.

3. Veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu a smluvní vztah mezi

kupujícím a prodávajícím se řídí českým právním řádem.


RR Medical s.r.o.

Jihlavská 7

664 41 Troubsko

IČ: 01999541