Souhlas se zpracováním osobních údajů_Potvrzení o výplatě příjmů z příležitostné činnosti

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

………………………………………….., nar. dne ………. bytem ………………………………… (dále jen „Subjekt údajů“) svým podpisem uděluje tímto výslovný souhlas

společnosti RR Medical s.r.o., se sídlem Jihlavská 671/7, 664 41 Troubsko, IČ: 01999541, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 79982 (dále jen „Správce“ nebo „Společnost“)

se zpracováním osobních údajů v rozsahu a za podmínek uvedených níže.

ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost jako Správce v souvislosti se vznikem obchodního vztahu, zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), osobní údaje Subjektu údajů k těmto účelům:

 • Účast na prospektivní klinické studii „ANIBALL MNO 2017“;

 

Osobní údaje vymezené níže jsou zpracovávány na základě souhlasu, který je udělen Subjektem údajů výslovným prohlášením uvedeným výše.

Pokud by došlo k odvolání souhlasu Subjektem údajů, mohou být osobní údaje vymezené níže dále zpracovávány, pokud by bylo zpracování nezbytným pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany, ledaže by před těmito zájmy měly přednost zájmy nebo základní práva a svobody Subjektu údajů.

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovávány v rozsahu:

 • jméno, příjmení,
 • datum narození
 • místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ),

 

Subjekt údajů poskytuje osobní údaje Správci zcela dobrovolně. Subjekt údajů není povinen osobní údaje poskytnout. Jediným důsledkem neposkytnutí osobních údajů je nerealizování účelu zpracování ze strany Správce

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z obchodního vztahu. Osobní údaje budou uloženy v souladu s výše uvedeným maximálně po dobu pěti let od skončení obchodního vztahu Subjektu údajů.

 

Jakmile pomine účel zpracování či Správce již nebude disponovat žádným právním důvodem zpracování osobních údajů, Správce osobní údaje vymaže.

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správce je možné kontaktovat:

 • písemně na adrese sídla Správce uvedené výše,
 • elektronicky prostřednictvím emailové adresy: aniball@aniball.cz,

 

INFORMACE O PŘÍPADNÝCH PŘÍJEMCÍCH A ÚMYSLU PŘEDAT INFORMACE

Osobní údaje poskytnuté Subjektem údajů Správce neposkytuje žádné fyzické nebo právnické osobě, orgánu veřejné moci ani jinému subjektu (dále jen „Příjemce“) a neposkytuje je žádným třetím osobám.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce tímto informuje Subjekt údajů o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících obecného nařízení o ochraně osobních údajů, na základě kterých Společnost jako Správce osobních údajů v souvislosti se vznikem obchodního vztahu nakládá s osobními údaji Subjektu údajů.

Osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě / manuálně pracovníky Společnosti.

Osobní údaje Subjektu údajů nebudou zpracovávány zpracovateli osobních údajů.

Subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení, zda jsou či nejsou osobní údaje zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, má Subjekt údajů právo získat k osobním údajům přístup.

Subjekt údajů má právo získat od Správce osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

Subjekt údajů má právo, aby Správce bez zbytečného opravil nepřesné osobní údaje, případně s přihlédnutím k účelům zpracování má Subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má právo, aby Správce vymazal osobní údaje, pokud:

 • již osobní údaje nejsou dále potřebné pro účel zpracování,
 • Subjekt údajů odvolal souhlas k jejich zpracovávání a osobní údaje nelze dále zpracovávat podle sekce Účel a právní základ zpracování tohoto souhlasu,
 • Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovávány protiprávně, či
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti Správce.

Subjekt údajů má právo, aby Správce omezil zpracování, pokud:

 • Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu nezbytnou k ověření správnosti osobních údajů,
 • zpracování je protiprávní a Subjekt údajů žádá omezení použití osobních údajů namísto jejich výmazu,
 • Správce již osobní údaje dále nepotřebuje pro účel zpracování, ale Subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, či
 • Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů, a to do ověření, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody Subjektu údajů.

Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobním údajů bez jakékoli sankce. Souhlas může Subjekt údajů odvolat jakýmkoli způsobem uvedeným výše na jednotlivých kontaktních údajích Správce. Odvoláním souhlasu Subjektem údajů není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

Subjekt údajů má právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, pokud se Subjekt údajů domnívá, že zpracování osobních údajů je v rozporu s právními předpisy. Příslušným dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany,
 • pro účely přímého marketingu,
 • pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Správce pomocí vhodných technických a organizačních opatření zajistí, že osobní údaje budou zpracovány se zajištěním jejich ochrany a důvěrnosti před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením a poškozením.

Subjekt údajů vyjadřuje udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů podle tohoto oznámení uvedeným níže, že souhlas uděluje svobodně, konkrétně, informovaně a jednoznačně, a že všechna ustanovení tohoto oznámení jsou pro Subjekt údajů transparentní, srozumitelná a ve snadno přístupné formě.

 

 

 

V………………….., dne …………………         …………………….……………………………

Jméno, příjmení